aab词语词典大全
哀哀父母āi āi fù mǔ 哀哀欲绝āi āi yù jué 
挨挨擦擦āi āi cā cā 挨挨错错āi āi cuò cuò 
挨挨挤挤āi ái jǐ jǐ 挨挨抢抢āi āi chēng chēng 
挨挨拶拶āi āi zā zā 挨挨桚桚āi āi zā zā 
挨挨轧轧āi āi yà yà 捱捱儿ái ái ér 
捱捱挤挤ái ái jǐ jǐ 矮矮实实ǎi ǎi shí shí 
隘隘亨亨ài ài hēng hēng 安安合适ān ān hé shì 
安安蓝ān ān lán 安安稳稳ān ān wěn wěn 
安安心心ān ān xīn xīn 安安逸逸ān ān yì yì 
嚣嚣哓哓áo áo xiāo xiāo 昂昂之鹤áng áng zhī hè 
昂昂自若áng áng zì ruò 昂昂不动áng áng bù dòng
嗷嗷待哺áo áo dài bǔ 嗷嗷待食áo áo dài shí 
嗷嗷无告áo áo wú gào 熬熬汲汲áo áo jí jí 
熬熬煎煎áo áo jiān jiān 鼻鼻齉齉bí bí nàng nàng
必必剥剥bì bì bāo bāo 哵哵鸟bā bā niǎo 
粑粑头bā bā tóu 梆梆枪bāng bāng qiāng 
梆梆硬bāng bāng yìng 巴巴多斯bā bā duō sī 
巴巴儿的bā bā er de 巴巴急急bā bā jí jí 
巴巴劫劫bā bā jié jié巴巴结结bā bā jì jié 
巴巴头bā bā tóu 班班可考bān bān kě kǎo 
毕毕剥剥bì bì bāo bāo 八八席bā bā xí 
白白朱朱bái bái zhū zhū 柏柏尔人bǎi bǎi ěr rén 
般般件件bān bān jiàn jiàn斑斑点点bān bān diǎn diǎn
板板正正bǎn bǎn zhèng zhèng半半拉拉bàn bàn lǎ lā 
半半路路bàn bàn lù lù半半天bàn bàn tiān 
绊绊磕磕bàn bàn kē kē 悲悲戚戚bēi bēi qī qī 
悲悲切切bēi bēi qiè qiē腷腷膊膊bì bì bó bó 
棒棒鸡bàng bàng jī 棒棒糖bàng bàng táng 
炳炳琅琅bǐng bǐng láng láng炳炳烺烺bǐng bǐng lǎng lǎng
炳炳麟麟bǐng bǐng lín lín炳炳显显bǐng bǐng xiǎn xiǎn

2016-2023 查询库 版权所有 湘ICP备14013609号-3 网站地图